Loading

GEMBOX TEKNOLOJİ GİRİŞİMLERİ ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

(“Aydınlatma Metni”)

Gembox Teknoloji Girişimleri Anonim Şirketi (“Driventure” veya “Şirket”) kişisel verilerinizin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, güvenli ve şeffaf bir biçimde işlenmesine büyük önem vermekte olup; işbu Aydınlatma Metni kişisel verilerinizin ne şekilde ve hangi amaçlarla işlendiğini ve bu konudaki tercihlerinizi nasıl yönetebileceğinizi açıklamak amacıyla hazırlanmıştır.

Aşağıda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, Girişim Bilgi Formu’nu doldurarak Driventure’a yaptığınız başvurunuzun değerlendirilmeye alınması süreçleri kapsamında kişisel verilerinizin veri sorumlusu Driventure tarafından hangi amaçlarla işlendiği ve aktarıldığına ve kişisel verilerinize ilişkin haklarınıza dair detaylı açıklamaları bulabilirsiniz.

a) Şirketimiz hangi kişisel verilerinizi, hangi yöntemlerle elde etmektedir? Şirketimiz, kimlik bilgilerinizi, iletişim bilgilerinizi, şirket bilgilerinizi, unvanınızı ve başvuru belgeleriniz içerisinde yer alabilecek diğer kişisel verilerinizi Şirketimizin internet sitesi (driventure.com) üzerinden doldurduğunuz Girişim Bilgi Formu aracılığıyla elde etmektedir.

b) Şirketimiz kişisel verilerinizi hangi hukuki sebeplerle elde etmektedir? Yukarıdaki yöntemlerle elde edilen kişisel verileriniz, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebepleriyle işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan amaçlar doğrultusunda elde edilerek işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

c) Şirketimiz kişisel verilerinizi hangi amaçlarla işlemektedir? Toplanan kişisel veriler, iş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi, kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, kurumsal yönetim faaliyetlerin planlanması ve icrası, sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi, verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması, girişimler tarafından yapılan başvuruların değerlendirilmesi, yatırım kararları verilmesi ve yatırım süreçlerinin yönetilmesi amaçlarıyla (“Amaçlar”) Kanun’un 4. maddesinde belirtilen kişisel verilerin işlenme ilkelerine uygun olarak işlenecektir.

d) Şirketimiz kişisel verilerinizi kimlere, hangi amaçlarla aktarabilecektir? Şirketimiz tarafından elde edilen kişisel verileriniz; yukarıda yer alan Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda; tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza, iştiraklerimize, hissedarlarımıza, hukuken yetkili özel kişi ve kuruluşlara ve hukuken yetkili kamu kuruluşlarına işbu Aydınlatma Metni ve ilgili mevzuat kapsamında işlenmek üzere aktarılabilecektir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesine göre, kişisel veri sahipleri;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi internet sitemizden kamuoyu ile paylaşılmış olan KVK Başvuru Formu aracılığıyla Şirketimize bildirebilirsiniz.