Loading

Feragatname ve Taahhütname

Bu başvuruda yer alan bilgileri Gembox Teknoloji Girişimleri A.Ş. (“Driventure”) tarafından değerlendirilmesi amacıyla, kendi arzum ve irademle, doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurduğumu ve bu bilgilerle başvuru yaptığımı kabul ederim. Beyan ettiğim bilgilerin üçüncü şahıslara ait gizli bilgileri içermediğini ve/veya üçüncü şahısların yasal haklarını ihlal etmediğini kabul, beyan ve taahhüt ederim. Bu başvuruda yer alan ve/veya Driventure ile yaptığım/yapacağım görüşmeler sırasında yazılı veya sözlü olarak ifşa ettiğim bilgilerin gizli tutulması konusunda Driventure’ın hiçbir hukuki ve/veya mali sorumluluk taşımadığını bilerek bu bilgileri kendi rızamla açıkladığımı, buna bağlı olarak bilgilerin, yapılacak değerlendirme kapsamında Driventure, hissedarları ve tüm bunların yöneticileri, çalışanları veya danışmanları (“Temsilciler”) ve Driventure tarafından yapılacak değerlendirme kapsamında Driventure tedarikçileri, iş ortakları, iştirakleri, hukuken yetkili özel kişi ve kuruluşlar ve hukuken yetkili kamu kuruluşları ile paylaşılmasına izin verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim. Driventure’a ifşa ettiğim her türlü bilgi ile ilgili olarak her ne ad altında olursa olsun, Driventure ve Driventure tarafından işbu “Feragatname ve Taahhütname” kapsamında bilgilerin açıklandığı üçüncü kişilerden herhangi bir hak, tazminat ve/veya başkaca alacak talep etmediğimi ve etmeyeceğimi, bu doğrultuda her türlü dava, def’i ve itiraz haklarımdan feragat ettiğimi gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Önemli Not: Başvurunun kabul edilmesi halinde başvuru doğrultusunda paylaşılması gerekli gizli/teknik bilgiler ileriki aşamalarda taraflarca imzalanacak Gizlilik Anlaşması ile gizlilik taahhüdü altına alınacaktır.